بسمه تعالی

                موضوع :راهکارهای مناسب در ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

سلام علیکم

احتراما به استحضار  شما خوبان می رساند اینجانبان سرگروه های آموزشی پا یه ی دوم استان خراسان

جنوبی شهرستان قاین  پس از تحلیل و بررسی  و پرس و جو از جمع کثیری از همکاران پایه ی دوم به

این نتیجه رسید یم که دانش آموزان در یادگیری چند مورداز کتاب ریاضی بیشتر از سایر موارداین کتاب

دچار مشکل می شوند بنابر این بر آن شدیم تا راهکارهای مناسبی جهت این موضوع ارائه نماییم .که این موارد عبارتند از :

1) مشکل دانش اموزان در شناخت یکی و ده تایی و صد تایی .

2)مشکل در یادگیری جمع های اساسی

3) مشکل در خواندن ساعت

4) مشکل حل مسئله در دانش آ موزان

ارائه ی راه کارهای مفید

راهکارهای مناسب جهت شناخت ارزش مکانی اعداد

·              ساختن بسته های ده تایی توسط دانش آموزان هم در گروه و هم به صورت انفرادی

·  نوشتن عدد و سپس قرار دادن جدول ارزش مکانی در میان عد د

·   کشیدن جد ول ارزش مکانی و سپس قرا ر دادن عدد در جدول

·  آموزش صحیح در شناخت دست راست و چپ

·   آموزش صحیح سمت راست و سمت چپ

·   دقت دانش آموزان در این که در جمله های نقطه چین همیشه

       یکی ها در قسمت اول جمله قرار داده نمی شود .

·  توجه به این موضوع که همیشه در نگاه کردن به اعداد سه رقمی یکی ها

   سمت راست و ده تایی ها در وسط و صد تایی ها در سمت چپ قرار

    می گیرند .

·  نوشتن و خواندن اعداد به رقم و حروف

· دادن تکلیف از سوی دانش ا موز به والدین و تصحیح آن توسط خود

   دانش آموز

·  استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند نی –چوب های هم اندازه –

     جعبه ی کوئیز نر

·   لیوان برای قرا ردادن نی ها در آن و زدن بر چسب یکی و ده تایی و صد تایی بر روی لیوانها

·    استفاده از چرتکه ی اعداد

·   استفاده از کلاه یکی ده تایی و صد تایی که  روی سر سه دانش آموز گذاشته می شود .

·  استفاده از جدول پارچه ای و نصب آن در کلاس

·  استفاده از جدول ارزش مکانی با نوارهای متحرک که روی آن اعداد نوشته شده است .

راهکارهای مناسب در یاد گیری جمعهای اسا سی

· استفاده از وسایل کمک آموزشی موجود در کلاس درس مانندلوازم تحریر میزها –صندلیها –جعبه ی کوئیز نر 

· تهیه ی اشکال متعدد از گلها و میوه ها و حیوانات  و لباسها با برچسب

   آهن ربایی و استفاده از تخته ی مغناطیسی واستفاده از تعداد دانش آموزان در هر کلاس

·   استفاده از کارت های تند خوانی

·  استفاده از چرتکه ی آ موزشی و مهره های رنگی

·  با استفاده از طرح حل مسئله

·  گذاشتن کارتها ی جمع یا جدول اعداد در معرض دید دانش آموز

·   تکرار و تمرین مکرر و پی در پی در هر روز

·  کار گروهی به صورت ضربدری

·   تشویق گروها

·   روش تبدیل به ده

·  استفاده از شعر و ساختن لحظات شاد برای کودکان

·  استفاده از محور اعداد

راهکارهای مناسب در یادگیری ساعت 

·اولین گام شمارش پنج تا پنج تا

·اماده کردن ذهن دانش اموزان در موضوع وقت وزمان

·یادگیری کشیدن ساعت به صورت دایره یا چهار گوش

·مشخص کردن مرکز ساعت

· مدرج کردن چهار قسمت اصلی ساعت

·معرفی عقربه های ساعت (ساعت شمار_ دقیقه شمار_ثانیه شمار )

· معرفی عقربه ی ساعت شمار به این مورد که این عقربه عددهای داخل ساعت را نشان میدهد.

· معرفی عقربه ی  دقیقه شمار به این مورد که عددهای  بیرون ساعت را نشان میدهد و بچه ها باید ان را حفظ کنند.

·برای خواندن ابتدا باید به عقربه ی کوچک نگاه کرد .

·توجه به این که عقربه ی کوچک روی چه عددی قرار گرفته و یا از چه عددی رد شده است .

·توجه به این که عقربه ی دقیقه شمار روی چه عددی قرار دارد .

·درست کردن ساعت در گروه و یا به صورت فردی با شومیز .

· گفتن داستانی مثل کفشدوزک غر غررو توسط معلم   به طوری که بچه ها هم زمان با گفته ی معلم ساعت خواسته شده در داستان رابا ساعت آموزشی که در درست دارند  نشان بدهند و معلم باسلیقه ی خود داستان را هدایت کند .

·استفاده از ساعت اموزشی در دبستان

·استفاده از ساعت واقعی در کلاس

· دادن تکالیف به وسیله ی مهر ساعت در دفاتر بچه ها

· نوشتن ساعت انجام کار ها و تکالیف مربوط به مدرسه در دفتر توسط خود دانش اموز

· اموزش خواندن ساعت به دو صورت فارسی و لا تین .

· توجه دانش اموزان به این که علامت دو نقطه (:) به منظور تفکیک ساعت از دقیقه گذاشتنه می شود .

·دو عدد سمت راست در هنگام نوشتن  دقیقه و دو عدد سمت چپ ساعت را به ما نشان میدهد مانند ساعتی که در تلویزیون مشاهده  می کنید.

راهکار ها ی مناسب جهت حل مسئله

·اتبدا توسط  اشکال یا وسایل  مختلف از انها بخواهیم برای آن چه که می بیند یک جمع یا تفریق بگوید .

· یک بار دیگربه انها فرصت  دهیم تا در این مورد خوب  دقت کنند وسپس  مسئله را شفاهی توضیح دهند .

·گام بعدی این است که دانش آموز مسئله ای را به صورت کتبی هرچند کوتاه بنویسد .

·به انها فر صت دهیم  مسئله را فقط خودشان حل نمایند .

·همواره خودشان مسئله بسازند .

· بیشتر شخصیت های مسئله خودشان باشند .

· از دانش آموزان بخواهیم به نوبت مسئله های ساخته شده ی خودشان را روی تابلوی کلاس بنویسند .

·  دانش اموزان در ساخت بعضی از مسائل مشارکت گروهی داشته باشند .

·  تعیین خواسته ها و داده ها در مسئله وتشخیص آن توسط دانش آموز.

· کشیدن خط زیر اعداد مسئله توسط دانش اموز

·  استفاده از روش خرید و فروش و داشتن یک مغازه ی فرضی در کلاس

·  کشیدن اشکال و تصاویر ساده در مورد همان مسئله و سپس اقدام به حل آن روی تابلوی کلاس

 

مشخص کردن سه قسمت اصلی مسئله که عبارت است از :

 الف) قسمت تعیین شده در مسئله

ب)قسمت ارتباطی مسئله

پ) قسمت سوالی یا پرسشی مسئله

·  استفاده از کلمات کلیدی مانند ( باقی مانده – روی هم – حاصل جمع یا مجموع )

امیدواریم با دادن این راهکارها توانسته باشیم به اندازه ی قطره ی کوچکی در دریای علم ومعرفت معلمان سخت کوش کشور عزیزمان وهمچنین جهان اسلامی سهمی داشته باشیم .

     با احترام و ادب فراوان : سر گروه های ا موزشی پایه ی دوم  استان خراسان جنوبی

شهرستان قاین –فروردین 1389

 

+ نوشته شده در دوشنبه چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت توسط محمد علی ایوبی |